PROGRAM

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656 - 1746)

Le Journal du Printemps - Suita

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Kantáta č. 51 BWV 51 „Jauchzet Gott in allen Landen“ 

 

- Přestávka-

 

Johann Sebastian Bach

Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048 

Braniborský koncert č. 6 B dur BWV 1051

Braniborský koncert č. 5 D dur BWV 1050